Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Sut ydym yn gosod y rhent

Mae'r rhent a delir i ni gan Denantiaid cynnwys y gost o ddarparu a chynnal ein tai. Mae hyn yn cynnwys talu am staff, talu am y gwaith atgyweirio a chynnal a chadw ar ein cartrefi, ac yn ad-dalu arian a fenthycwyd i ariannu adeiladu eiddo newydd. Rydym yn sefydliad di-elw, ac felly rydym yn gosod ein rhent ar y lefel isaf bosibl.

Bydd faint o rent rydych yn ei dalu am eich cartref yn amrywio yn dibynnu ar faint a math eich cartref, eich cyfeiriad ac a oes gennych denantiaeth sicr neu ddiogel. Cyn i ni newid eich rhent mae'n rhaid i ni roi rhybudd ysgrifenedig mis o chi.

Tenantiaethau Diogel

Os dechreuodd eich tenantiaeth cyn 15 Ionawr 1989, y swm y rhent rydych yn ei dalu yn cael ei bennu gan y Swyddog Rhent yng Nghyngor Sir Caerdydd. Y Swyddog Rhenti yn weithiwr cyhoeddus, ac mae'n gwbl annibynnol ar y Gymdeithas. Bob 2 flynedd gallwn wneud cais i'r Swyddog Rhent ar gyfer eich rhent sydd i'w hailasesu. Bydd y Swyddog Rhent yn ymgynghori â chi cyn gwneud penderfyniad.

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad y Swyddog Rhent, rhaid i chi apelio o fewn 28 diwrnod i'r Asesu Rhenti
Pwyllgor. Gallwn eich cynorthwyo i wneud hyn. Mae penderfyniad y Pwyllgor Asesu Rhenti yn derfynol, ac mae'n gyfrwymol ar chi a ni.
Gallwn ofyn am eich rhent gael ei ailasesu o fewn y cyfnod o 2 flynedd a fu unrhyw newidiadau i'ch cartref, er enghraifft, unrhyw welliannau mawr.


Tenantiaethau Sicr

Os dechreuodd eich tenantiaeth ar ôl Ionawr 15 1989, bydd gennych Sicr neu Sicr byr-dal tenantiaeth. Mae eich rhent yn cael ei bennu gan y Gymdeithas, er bod ar gyfer rhai mathau o eiddo y rhent yn cael ei gyfyngu i lefel benodol gan Lywodraeth Cymru.

Mae eich rhent yn cael ei adolygu bob blwyddyn, ac mae'n rhaid i ni roi rhybudd o leiaf un mis ysgrifenedig i chi am unrhyw gynnydd.

 Os ydych yn credu ein bod wedi gosod eich rhent yn rhy uchel, gallwch apelio i'r Pwyllgor Asesu Rhenti. Byddant yn edrych ar yr holl ffeithiau ac yn gosod rhent. Gall hyn fod yn uwch na'r rhent rydym am godi tâl arnoch. Gallwch ofyn am gyngor am eich rhent gan y Ganolfan Cyngor ar Bopeth, y Ganolfan Gyfraith neu gyfreithiwr.