Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Eich Tenantiaeth

Mae'n bwysig eich bod yn gwybod beth yw eich hawliau a'ch cyfrifoldebau fel tenant.

Rydym eisiau gwneud yn siŵr eich bod yn mwynhau eich cartref ac rydym yn cyflawni ein cyfrifoldebau fel Landlord i'r safonau gorau

Rydym hefyd yn disgwyl i chi a'ch cymdogion i gadw at y telerau ac amodau eich Cytundeb Tenantiaeth,

Ni fyddwn yn goddef ymddygiad gwrthgymdeithasol ant a bydd weithredu'n bendant i atal unrhyw ymddygiad camdriniol; ni fyddwn yn oedi i droi allan tenantiaid sy'n cam-drin tenantiaid eraill.

Taf wedi ymrwymo i weithio gydag asiantaethau eraill i atal Cam-drin Domestig a byddwn yn gwneud yr hyn a allwn i helpu dioddefwyr ac i gosbi troseddwyr; bydd hyn yn cynnwys troi allan lle bo hynny'n briodol.

 Os ydych yn dioddef o gamdriniaeth yn y cartref ffoniwch ni a byddwn yn gwneud yr hyn a allwn i helpu - 029 2025 9100 neu ar Radffon 0800 121 6064.

I gael cyngor a chymorth cyfrinachol byddem yn argymell eich bod yn cysylltu Cymorth i Ferched Caerdydd ar 029 2046 0566 neu Ddiogelach Cymru ar 02920 220033 os ydych yn dioddef gwrywaidd

Gallwch ddarllen yr adran gyfan ar Eich Tenantiaeth' o'r llyfr llaw Tenantiaid drwy glicio ar y ddolen isod diwethaf.

 

Cytundeb eich tenantiaeth

Mathau o denantiaeth

Sut i fod yn gymydog da

Cyngor i bobl sy'n byw mewn fflatiau

Eich hawl i drosglwyddo neu gyfnewid eich cartref

Beth allwn ni ei wneud os bydd eich perthynas yn chwalu

Yr hyn y gallwn ei wneud os ydych mewn perygl o / yn dioddef trais yn y cartref